Bestyrelsen for 2024Bestyrelsen for Bogbylangeland.dk består af følgende medlemmer:Formand: 
Søren Cilla
Næstformand: 
Martin Waallann
Kasserer:
Dorthe Bak Madsen
Øvrige bestyrelsesmedlemmer:
Esben Bror Lønfeldt
Lillian Olsen
Aase Prindsholm
Finn Vangsgaard
Personalerepræsentant:
Brian BrænderVedtægter for Bogbylangeland.dk


§ 1 Foreningens navn er Bogbylangeland.dk

§ 2 Foreningen har hjemsted på Lejbøllegaard, Lejbøllegårdsvej 23, Lejbølle. 5953 Tranekær.  

Foreningen hæfter alene med sin formue. Medlemmerne hæfter ikke personligt, med mindre de særskilt har påtaget sig forpligtelser herom forhold til den enkelte kreditor.

§ 3   Foreningen Bogbylangeland.dk er en non-profit, almennyttig forening, med det formål, at drive læsesal, bogsalg og indsamling af brugte bøger og indbo m.v. Salget heraf skal stå som grundlag for udvikling & oplysning om kunst & kultur på Langeland, samt at afholdekultur-& kunst events på Lejbøllegård & Langeland.

§ 3.1 Foreningen Bogbylangeland.dk har endvidere ret til, at ansætte frivilligt og lønnet personale & er registreret med cvr-nr: 34541884

§ 3.2 Bestyrelsen har ansvar for ansættelse af lønnet & frivilligt personale, på daglig leders foranledning & indstilling til bestyrelsen.

§ 3.3 Foreningens frivillige personale er forpligtiget til, at overholde de gældende regler for frivilligt personale.

§ 3.4 Foreningens lønnede personale skal overholde de aftaler, der er skrevet i ansættelseskontrakten.

§ 3.5 Den daglige drift samt fastlæggelse af arbejdstid & opgaver, varetages af den daglige leder, som udpeges af bestyrelsen.

§ 4 Alle kan blive medlem af Bogbylangeland.dk mod betaling af kontingent.

§ 5 Der afholdes Generalforsamling en gang om året, første gang, senest 12 måneder efter stiftende Generalforsamling, men som udgangspunkt, senest 3 måneder efter regnskabs afslutning. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med 21 dages varsel. Der indkaldes til bestyrelsesmøde i rimelig tid inden indkaldelsen til Generalforsamlingen, hvor der fastlægges dato for selve Generalforsamlingen. Endvidere fremlægges regnskab til gennemgang af bestyrelsens medlemmer på mødet inden Generalforsamlingen.

Spørgsmål til regnskabet fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før Generalforsamlingen.

§ 5.1 Dagsorden for Generalforsamling:

1. Valg af dirigent.

2. Årsberetning, samt godkendelse her af.

3. Fremlæggelse af regnskab, budget, kontingent, samt godkendelse heraf.

4. Indkommende forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde 14 dage før generalforsamlingen

5. Valg af bestyrelse.

6. Valg af revisor (Foreningen har tilkøbt Revisionsfirma>kontrol i samarbejde med bestyrelsen)

7. Eventuelt.

§ 5.2

Alle beslutninger på en given Generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§ 5.3 Alle kontingent betalende medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.

§ 6 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og vælges på generalforsamlingen.

§ 6.1 Bestyrelsen består af min. 5 medlemmer, hvoraf det ene medlem er personalerepræsentant (uden stemmeret). Der kan vælges 2.suppleanter.

§ 6.2 Bestyrelsen er på valg hvert år.

§ 6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv, med formand, næstformand, og kasserer. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og har ret til at nedsætte arbejdsgrupper m.m.

§ 7 Tegningsret: Foreningen tegnes af formanden og kassereren i forening. Ved en af disses frafald, af formanden eller kasseren i forening med 2 bestyrelse medlemmer.

§ 7.1 Ved køb- salg- og pantsætning kræves underskrifter af en samlet bestyrelse.

§ 7.2 Ved investeringer på maksimum kr. 10.000, -, har daglig leder/formand mandat til, i samarbejde med kasseren, at effektuerer/underskrive; med efterfølgende orientering til bestyrelsen.

 

§ 8 Årligt kontingent fastsættes af generalforsamlingen.

§ 9 Ekstraordinær Generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsens flertal ønsker en sådan, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker en sådan. Indkaldelse med dagsorden sker det med mindst 21 dages varsel, og Generalforsamlingen skal holdes senest 4 uger efter der er fremsat ønske om det.

§ 10 Regnskabsåret følger kalenderåret.

§ 11 Revideret regnskab fremsendes pr. mail til betalende medlemmer sammen med indkaldelse & dagsorden til ordinær Generalforsamling.

§ 12 Revision finder sted en gang årligt efter regnskabs afslutning. Uanmeldt kasse eftersyn kan ske, når revisionen ønsker det og bestyrelsen skal orienteres om resultatet af uanmeldt kasse eftersyn, senest 8 dage efter et sådan er foretaget.

§ 12.1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse.

§13 Opløsning af foreningen kræver et flertal på 2/3 stemmer på en ordinær Generalforsamling, eller en ekstraordinær Generalforsamling.

Opløsning af foreningen Bogbylangeland.dk skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med alm. stemmeflertal.

§14 Ved opløsning af foreningen, skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

 

www.bogbylangeland.dk

Lejbøllegård oktober 2022.

Med ændringer vedtaget af Generalforsamlingen 19.juli 2022 

(skrevet af: Dorthe Bak/kasserer)