Vedtægter

 

Vedtægter for Bogbylangeland.dk

 

Med ændringer vedtaget på generalforsamlingen den 2. maj 2017.

 

§ 1 Foreningens navn er Bogbylangeland.dk.

 

§ 2 Foreningen har hjemsted på Lejbøllegaard, Lejbøllegårdvej 23, Lejbølle, 5953 Tranekær.

Foreningen hæfter alene med sin formue. Medlemmer hæfter ikke personligt med mindre de særskilt har påtaget sig forpligtelser herom i forhold til den enkelte kreditor.

 

§ 3 Foreningen Bogbylangeland.dk er en nonprofit, almennyttig forening, med det formål at drive læsesal, bogsalg og indsamling af brugte bøger og indbo m.m. Salget heraf skal stå som grundlag for udvikling og oplysning om kunst og kultur på Langeland, samt at afholde kultur- og kunstevents på Lejbøllegaard og Langeland.

 

§ 3.1 Foreningen har endvidere ret til at ansætte frivilligt og lønnet personale og er registreret med cvr-nummer: 34541884.

 

§ 3.2 Foreningens bestyrelse er ansvarshavende for ansættelse af frivilligt og lønnet personale.

 

§ 3.3 Foreningens frivillige personale er forpligtet til at overholde de gældne regler for frivilligt personale.

 

§ 3.4 Foreningens lønnede personale overholder de gældne aftaler, der er underskrevet i ansættelseskontrakten.

 

§ 3.5 Den daglige drift samt fastlæggelse af arbejdstid og opgaver varetages af den daglige leder, som udpeges af bestyrelsen.

 

§ 4 Alle kan blive medlem af Bogbylangeland.dk mod betaling af kontingent.


§ 5 Der holdes Generalforsamling én gang om året, første gang senest 12 måneder efter stiftende Generalforsamling, men som udgangs punkt senest 3 måneder efter regnskabs afslutning. Bestyrelsen indkalder til generalforsamling med 21 dages varsel.

Der indkaldes til bestyrelsesmøde i rimelig tid inden indkaldelsen til general­forsam­lingen, hvor der fastlægges dato for selve generalforsamlingen.
Endvidere fremlægges regnskab til gennemgang af bestyrelsesmedlemmerne til dette møde inden generalforsamlingen.
Spørgsmål til regnskabet fremsendes skriftligt til formanden senest 8 dage førgeneralforsamlingen.


§ 5.1 Dagsorden for Generalforsamlingen:

  1. Valg af dirigent.

  2. Årsberetning samt godkendelse heraf.

  3. Fremlæggelse af regnskab, budget, kontingent, samt godkendelse heraf.

  4. Indkommende forslag. Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

  5. Valg af bestyrelse.

  6. Valg af revisor.

  7. Eventuelt.


§ 5.2 Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal - dog undtaget vedtægtsændringer samt foreningens opløsning.


§ 5.3 Alle kontingentbetalende medlemmer, der er fyldt 16 år, har stemmeret.


§ 6 Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og vælges på generalforsamlingen.


§ 6.1 Bestyrelsen består af 5 medlemmer.


§ 6.2 Bestyrelsen er på valg hvert år.


§ 6.3 Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden, og har ret til at nedsætte arbejdsgrupper m.m.

§ 7 Tegningsret: Foreningen tegnes af formand og kassereren i forening. Ved en af disses frafald af formanden eller kasseren i forening med 2 bestyrelsesmedlemmer.


§ 7.1 Ved køb-, salg- og pantsætning kræves underskrifter af en samlet bestyrelse.


§ 7.2 Ved beløb under 10.000 kr. kan kasserer / revisor underskrive alene.


§ 8 Årligt kontingent fastsættes af generalforsamlingen.


§ 9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, hvis bestyrelsens flertal ønsker en sådan, eller hvis 1/3 af medlemmerne ønsker en sådan. Indkaldelse med dagsorden sker med mindst 21 dages varsel, og generalforsamlingen skal holdes senest 4 uger efter der er fremsat ønske om det.


§ 10 Regnskabsåret følger kalenderåret.


§ 11 Revideret regnskab, samt kommende års budget skal være fremsendt eller offentliggjort på Bogbylangeland.dk’s hjemmeside senest 14 dage før ordinær generalforsamling.


§ 12 Revision finder sted en gang årligt efter regnskabs afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan ske, når revisor ønsker det, og bestyrelsen skal orienteres om resultatet af uanmeldte kasse eftersyn senest 8 dage efter, et sådant er foretaget.


§ 12.1 Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningens til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer og bestyrelse nogen personlig hæftelse.


§13 Opløsning af foreningen kræver et flertal af 2/3 stemmer på en generalfor­samling eller en ekstraordinær generalforsamling.


Opløsning skal herefter godkendes på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling med alm. Stemmeflertal.


§14 Ved opløsning af foreningen skal foreningens midler overdrages til almennyttige formål.

     

Bogbylangeland.dk
Lejbølle den 27. februar 2012

Med ændringer vedtaget af Generalforsamlingen
Lejbøllegaard den 02. maj 2017